Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) az szivarvanyvirag..hu honlapra (a továbbiakban: honlap) látogatók (a továbbiakban: Érintett) által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza.

Jelen Nyilatkozat összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénnyel (Ptk.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel.

A Nyilatkozatban használt fogalmak meghatározása az Info tv. 3. §-ában található:

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő neve: Czakóné Molnár Ágnes egyéni vállalkozó, a továbbiakban Adatkezelő (adószám:74163041-1-36).

III. A kezelt személyes adatok köre

A kezelt adatok köre és célja

E webhelynek köszönhetően kizárólag akkor találkozom a Felhasználó személyes adataival, amikor kapcsolatfelvétel céljából üzenetet kapok a látogatótól. A “Kapcsolat” menüpont alatt  van lehetőség kérdést feltenni, illetve időpontot kérni a szolgáltatásaimmal kapcsolatban, melynek során az üzenet a gmail-postafiókomra érkezik.

Az adatkezelést a Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából végzem, melynek során a Felhasználó neve, e-mail-címe  és telefonszáma kerül általam rögzítésre – az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve mindaddig, amíg a Felhasználó az adatainak törlését nem kéri.

További adatokat a személyes találkozásunk folyamán kezelek, a Felhasználó beleegyezésével, melyről a tájékoztatást személyesen adom át.

Az adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adom ki.

Weboldalam nem tartalmaz regisztrációs és hírlevélküldő szolgáltatást, hozzászólások írására nincs lehetőség, így adatgyűjtés sem történik ilyen célból.

Harmadik féltől származó adatokat nem kapok, és harmadik fél részére adatokat nem továbbítok.

 

3.1 Az Adatkezelés az „Elérhetőség , kapcsolat ” igénybevétele esetén az alábbi adatokra terjed ki:

  1. név
  2. e-mail cím

3.2. Az Adatkezelés a honlapon található kapcsolat-felvételi űrlap ”Írjon üzenetet” igénybevétele esetén az alábbi adatokra terjed ki:

  1. név
  2. e-mail cím
  3. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen az Érintett által megadott további személyes adatok.

 

A további kezelt adatok köre

Cookie-k (sütik)

A cookie-k használata során sem kezelek személyes adatokat.

A webhelyen alkalmazott sütik segítségével biztosítható a webhely testreszabhatósága.

A sütik egyedi módon, a felhasználó számítógépének vannak kiosztva, és csak az adott sütit kiadó tartományban található webkiszolgálók olvashatják azt.

A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is.

Az Adatkezelő honlapüzemeltetője az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének elősegítése. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést. Ezekben az esetekben az adott oldal adatvédelmi útmutatója érvényes, amiért felelősséget vállalni nem tudok.

A www.szivarvanyvirag.hu oldalról lehetőség van a Szolnoki Szivárvány Családi Lélekműhely  nevet viselő Facebook-oldal meglátogatására is. Célom a tevékenységem népszerűsítése. Ezen oldal látogatásakor a Facebook közösségi oldal szabályozása érvényes az adatkezelés tekintetében. A Felhasználó által önkéntesen megadott, adatlapján feltüntetett adatokat semmilyen formában nem használom fel.

 

Az Adatkezelés jogalapja és célja

A  III. fejezetben foglalt adatok megadása esetén az Érintett kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az általa közölt személyes adatok kezeléséhez. Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az Adatkezelés célja a honlapon elérhető, a III. fejezetben részletezett szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintetett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő harmadik személy részére adattovábbítást nem végez, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a honlapjának működtetése során.

A tevékenységemhez szükséges adatokat a személyes találkozásunk alkalmával veszem fel és kezelem – a Felhasználó beleegyezésével, melyről a tájékoztatást személyesen adom át.

 

Az Adatkezelés időtartama

Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett a szolgáltatásról – az adott érintetti névvel – le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését.

A törlési kérelmet  czagnes68@gmail.com e-mail címen lehet az Adatkezelőnek benyújtani.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Az Érintett jogai és érvényesítésük

Személyes adatai kezeléséről az Érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy a  czagnes68@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.

Az Érintett a VII. fejezettel is összhangban kérheti adatai törlését, vagy módosítását a 8.1. pontban foglalt módon.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a  Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá rendelkezésére állnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) által igénybe vehető eljárási lehetőségek.